head Olsztyn contact gdansk

curriculum

AT/BT

Information för sökande till läkarprogrammet i Gdansk.
Jag vill göra ett försök att klargöra hur situationen ser ut med allmäntjänstgöring (AT) och bastjänstgöring (BT) och möjligheter till svensk legitimation efter studier i Polen.
I Sverige kan ingen ge tydliga svar då reformen är i inledningsskede och många oklarheter är ännu inte lösta. Coronapandemin har försenat arbetet kring AT/BT.

I dagsläget ser situationen ut på följande sätt:
Efter avslutad läkarutbildning i Polen erhåller studenten examensbevis och inte legitimation vid examen. De som väljer att återvända till Sverige efter avslutad utbildning söker allmäntjänstgöring (AT) och erhåller legitimation efter fullgjord AT (18-21 månaders tjänstgöring) och godkänd AT-tentamen. Väntetid för att få AT i Sverige varierar beroende på region, i snitt 1,5-2 år. Under väntetiden arbetar man oftast som underläkare på det sjukhus där man vill göra sin AT och gärna inom den specialitet där man tänker sig att arbeta efter AT.
Det blir sannolikt inte snabbare att vänta på BT då det kommer att uppstå en ”flaskhals” inom detta system när det införs nu 2021.

I Sverige har regeringen tagit beslutet att från och med 1 juli 2021 förlänga läkarprogrammen från 11 terminer till 12 terminer, och inkludera legitimationsgrundande moment i utbildningen. I samband med denna förändring tas AT bort och införande av bastjänstgöring (BT) som en obligatorisk del av specialiseringstjänstgöring (ST) träder i kraft, även kallat BT-ST-reformen.
Sverige kräver därmed en legitimation för att få påbörja BT och så småningom sin ST-tjänst. Detta är i dagsläget ej aktuellt för polsk-utbildade studenter då de polska läkarprogrammen endast erhåller examensbevis och inte legitimation.

Medical University of Gdansk har därmed skapat en lösning för detta genom att erbjuda studenter platser vid en engelsk undervisad Staz, motsvarighet till svenska AT. Staz pågår under 6 månader och avslutas med ett slutprov, LEK, motsvarighet till AT-tentamen, därefter får man en polsk legitimation. En polsk läkarlegitimation är enligt EU-lag giltig i Sverige och skall registreras hos svenska Socialstyrelsen som omvandlar polsk läkarlegitimation till svensk läkarlegitimation. Med svensk läkarlegitimation placeras studenter från Polen i samma kö för BT som svenska studenter. Under väntetid på BT kan och bör man arbeta som underläkare i Sverige.

Staz kostar 22 000 polska zloty och du får inte lön under utbildningen. Det är en individuellt anpassad utbildning med en egen handledare under tjänstgöringen. Det är begränsade platser för Staz vid medicinska universitet i Gdansk, och därmed kan det innebära en viss väntetid för att påbörja sin “intensiva AT”.

I dagsläget är det alternativet bara möjligt för studenter vid utbildningen i Gdansk. Sannolikt kommer övriga läkarutbildningar att inrätta något liknande. Staz/AT-systemet i Gdansk är redan inrättat och godkänt av polska utbildningsministeriet och polska hälsoministeriet.

Jag vill understryka att detta kommer påverka studenter som kommer påbörja ett läkarprogram efter 1 juli 2021, och inte kommer påverka studenter som påbörjat sin utbildning innan dess. De studenter som i dagsläget studerar i Polen kommer följa AT-ST-reformen, där AT görs efter avslutade studier och påföljande ST vid intresse.